Οδηγίες προς... (πρωτοετείς) ναυτιλλομένους για AEI - TEI

Κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού, μετά και την ανακοίνωση των βάσεων, χιλιάδες πρωτοετείς φοιτητές βρίσκονται σε θέση εκκίνησης.
Το mathsforyou.gr, μαζί με τις ευχές για καλή σταδιοδρομία δίνει και μερικές χρηστικές πληροφορίες στους νεοεισαχθέντες φοιτητές για τις πρώτες μέρες του φοιτητικού βίου.
A. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή
H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή σε ΑΕΙ και διατηρείται μέχρι τη λήψη του πτυχίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

* Αίτηση για εγγραφή.
* Τίτλος απόλυσης: Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης του Ενιαίου Λυκείου στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί του αποφοίτου που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
* Υπεύθυνη δήλωση του N. 12599/86 αρθρ. 8. Ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή της Κύπρου. Σε περίπτωση που ο εισαγόμενος έχει εγγραφεί σε κάποια άλλη Σχολή ή Τμήμα στο παρελθόν, θα πρέπει να προσκομίσει τη διαγραφή του.
* Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εισαγομένου ή πιστοποιητικό γεννήσεως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα.

* Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).
* Ο φοιτητής θα πρέπει να περάσει και από ιατρικές εξετάσεις.

Με εξουσιοδότηση
Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί στο Τμήμα από άλλο πρόσωπο, με εξουσιοδότησή του (Υπεύθυνη δήλωση N. 1599/86) την οποία θα υποβάλει στη Γραμματεία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.
Β. Δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση - στέγαση 2004/05
Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στη φοιτητική εστία ή για παροχή δωρεάν σίτισης υποβάλλουν στην υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Πανεπιστημιακής Μονάδας αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

* Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από τη ΔΟΥ ή επικυρωμένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
* Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα εγγραφής.
* Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
* Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία των γονέων.
* Βεβαίωση αδελφού φοιτητή ή στρατιώτη (αν υπάρχει).
* Ιατρική γνωμάτευση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
* Ιατρική γνωμάτευση τυχόν άρρωστων γονέων.
* Βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία στην περίπτωση σεισμόπληκτων οικογενειών.

Για περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση άλλης κατά τον νόμο αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα της οικογένειάς τους κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Παιδιά μισθωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καταθέτουν βεβαίωση της υπηρεσίας των γονέων τους για το ύψος των αποδοχών τους.

Από διαζευγμένους γονείς
Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, όπως αυτό προκύπτει από κατάλληλη βεβαίωση δικαστικής αρχής ή (στην περίπτωση διάστασης) από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων.

Για Οικογένειες πολυτέκνων πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.

Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας του νομού ή βεβαίωση δήμου, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κ.λπ. και το σύνολο των εισοδημάτων από τις πηγές αυτές.

Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε 15 μέρες από την εγγραφή τους.

Δωρεάν σίτιση χορηγείται σε όλους τους φοιτητές που το ετήσιο ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο φαίνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) οικονομικού έτους 2004 (εισοδήματα 2003), δεν υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στους έγγαμους φοιτητές και στους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, υπολογίζεται μόνο το ατομικό φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2003.

Σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2004 δεν έχει αποσταλεί από την αρμόδια ΔΟΥ, θα λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα του εκκαθαριστικού τού οικονομικού έτους 2003.

Σε περίπτωση ανεργίας των γονέων του φοιτητή, θα λαμβάνεται υπόψη ως φορολογητέο εισόδημα το ποσό της επιδότησης της ανεργίας.

Δωρεάν σίτιση χορηγείται στους δικαιούχους φοιτητές για N+2 έτη (όπου N ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ετών φοίτησης).
Γ. Δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο)
Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μέσων μαζικής μεταφοράς όταν μετακινούνται με αυτά στο εσωτερικό. H έκπτωση παρέχεται στον δικαιούχο για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για όσα έτη απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του προσαυξημένα κατά το ήμισυ.

H έκπτωση που παρέχεται καθορίζεται στην τιμή του εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά για το οικείο μεταφορικό μέσο ως εξής:

α) Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η Σχολή όπου φοιτά ο δικαιούχος 50% και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.

β) Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της Σχολής που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του 50% και τις υπόλοιπες υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας 25%.

γ) Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 50%.

Το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) εκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτείται μόνο μια φωτογραφία.
Δ. Το επίδομα των 1.000 ευρώ
Στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, ετήσιο στεγαστικό επίδομα χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με την αριθμ. 1004908/381/21-1-2004 Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 10 του N. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 A'/28-1-2004).

Πληροφορίες για το ετήσιο στεγαστικό επίδομα των χιλίων (1.000) ευρώ, παρέχονται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.
E. Βραβεία - υποτροφίες
Βραβεία δίνονται σε:

* Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.

* Φοιτητές με βάση τον μέσον όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 6,51 και εφόσον έχουν επιτύχει εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων.

* Έναν αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο, με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Στους πρωτοετείς φοιτητές χορηγούνται Βραβεία και Υποτροφίες από το IKY, με τους εξής όρους:

1. BPABEIA
Για τους πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.

Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, για την αγορά των οποίων χορηγείται εφάπαξ ποσό 235 ευρώ.

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υποτροφίες χορηγούνται σε:

* Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.

Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Δ.Σ. του IKY (1.174 ευρώ το 2002). Για την απονομή των Υποτροφιών και Βραβείων πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α. Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια.
β. Ποινική κατάσταση υποψηφίου.

γ. Εισόδημα υποψηφίου. Το προσωπικό επίδομα του υποψηφίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.739 ευρώ, το δε οικογενειακό να μην υπερβαίνει τα 52.825 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 1.467 ευρώ έως και το τρίτο τέκνο και κατά 3.000 ευρώ από τέσσερα τέκνα και άνω. (H περίπτωση γ ισχύει μόνο για τις Υποτροφίες. Ως προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό φορολογητέο εισόδημα).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι φοιτητές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων είναι:

α) Αίτηση-Δήλωση και Ειδικό Μηχανογραφικό δελτίο του IKY.
β) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
γ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.
δ) Πιστοποιητικό βαθμολογίας.
ε) N. 1599 ότι το ποσό των 235 ευρώ θα διατεθεί για την αγορά βιβλίων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν χορηγείται Υποτροφία ή Βραβείο παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που φοιτούν:

* Σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
* Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου.
* Είναι ομογενείς υπότροφοι του IKY.
* Δεν πληρούν τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων.

Φοιτητής που μετεγγράφεται με πρόβλεψη νόμου σε άλλο Πανεπιστήμιο, διεκδικεί την Υποτροφία ή το Βραβείο από το Τμήμα όπου τελικά μετεγγράφη.

Επί ισοβαθμίας η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα.
πηγή:ΤΑ ΝΕΑ