Παράξενος δεκαψήφιος

Παράξενος δεκαψήφιος |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Στις 10 θέσεις του διπλανού σχήματος γράψτε έναν δεκαψήφιο αριθμό, ώστε το ψηφίο στην πρώτη θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των μηδενικών του αριθμού,
το ψηφίο στη δεύτερη να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία θέση, το ψηφίο της οποίας πρέπει να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. Η απάντηση είναι μοναδική.
Απάντηση
:Ο αριθμός είναι ο 6210001000